Marcson

13 tekstów – auto­rem jest Mar­cson.

Czym jest piekło ? 

Piekło jest twoim wy­borem, zarówno tu na ziemi jak i tam po dru­giej stro­nie. To ty wy­bierasz. Piekło jest niczym in­nym jak miej­scem w którym nie ma Boga. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 marca 2015, 23:30

Wolę mieć praw­dzi­wych wrogów niż sztucznych przy­jaciół, po wro­gach wiem cze­go mogę się spodziewać. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 marca 2014, 17:09

Moją naj­większą wadą to wa­da wzro­ku, i to nie duża. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 marca 2014, 01:17

Żeby iść do przo­du, muszę mieć wszys­tko z tyłu poukładane 

myśl
zebrała 10 fiszek • 31 grudnia 2013, 00:18

Nie ma nic gor­sze­go, niż po­mylić zaurocze­nie z miłością wte­dy jes­teśmy w sta­nie zro­bić wszys­tko, dla oso­by której nie kochamy. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 października 2013, 02:26

Gdzie słyszysz śpiew tam idź, tam ludzie dob­re ser­ca mają bo ludzie źli, uwierz mi nig­dy ci nie zaśpiewają. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 października 2013, 03:17

Ludzie bez Bo­ga nie do­sięgną nieba (pat­rz wieża Ba­bel ) 

myśl
zebrała 15 fiszek • 10 grudnia 2012, 00:21

Je­dyną wol­nością od Bo­ga jest piekło 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 kwietnia 2012, 01:53

Ludzie nie po­tykają się o góry lecz o kamienie 

myśl
zebrała 20 fiszek • 1 kwietnia 2012, 00:22

Mo­je dzieciństwo za­kończyło się wte­dy , gdy do­wie­działem się że nie można ska­kać po chmurach 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 marca 2012, 17:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Marcson

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Aktywność

13 marca 2015, 23:48wdech sko­men­to­wał tek­st Czym jest piekło ? [...]

13 marca 2015, 23:30Marcson do­dał no­wy tek­st Czym jest piekło ? [...]